Samenwerkingsovereenkomst

Voorwaarden lidmaatschap – leden

 • Alle diensten die tot 31-12-2016 erkend waren als thuisbegeleidingsdienst en die ten gevolge van de invoering van de persoonsvolgende financiering in het VAPH vanaf 01-01-2017 erkend zijn als dienst RTH, als MFC en als VZA kunnen lid zijn van het SWOT-V op voorwaarde dat ze doelgroepspecifiek, (minstens) provinciaal en in hoofdzaak ambulant en mobiel blijven werken. Elke doelgroep behoudt de doelgroep die hij had in de erkenning thuisbegeleiding en beperkt zich daar ook toe.
 • Elke dienst kan slechts door één stemgerechtigde persoon vertegenwoordigd worden. Deze vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om namens de dienst standpunten in te nemen.
 • De leden worden opgenomen in een ledenlijst. De voorzitter houdt de ledenlijst (in bijlage) actueel.
 • We evalueren de voorwaarden voor lidmaatschap opnieuw bij de invoering PVF minderjarigen.

Doel

 • Het realiseren van overleg en uitwisseling tussen de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten o.a. met het oog op het elkaar ondersteunen en versterken en het beïnvloeden van het beleid.
  Opm. We behouden de merknaam ‘thuisbegeleidingsdiensten’ waardoor we een vaste en eigen plaats behouden in het welzijnslandschap, in de sector ondersteuning personen met een handicap en in de communicatie met het VAPH en het kabinet Welzijn.
 • Het ‘reliëf’ binnen RTH blijvend vormgeven. Het artikel 10 van het gewijzigde RTH-Besluit vormt de legistieke basis voor de hogere personeelssubsidiëring voor de voormalige thuisbegeleidingsdiensten. Dit is gebaseerd op het feit dat de voormalige thuisbegeleidingsdiensten binnen RTH een aparte plaats innemen omdat zij beschikken over een doorgedreven doelgroepspecifieke (en meestal zelfs een doelgroepexclusieve) expertise in tegenstelling tot andere RTH-aanbieder die een algemeen, breedsporig en divers aanbod doen naar meerdere doelgroepen van het VAPH.
 • Voorstellen formuleren om de inhoudelijke en structurele werking te verbeteren en de relevante regelgeving te optimaliseren.
 • Noden en lacunes in Vlaanderen m.b.t. gespecialiseerde, doelgroepspecifieke, mobiele en ambulante begeleiding in kaart brengen en stimuleren van nieuwe initiatieven of hierrond afspraken maken.
 • Een regelmatige terugkoppeling aan de verschillende werkgeversorganisaties is voorzien.

Beslissingswijze

 • Beslissingen worden bij voorkeur genomen in consensus en tenminste met een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.
 • Men kan werken met een volmacht. Deze kan men enkel geven aan een ander lid van het SWOT-V. Elk lid van het SWOT-V kan slechts 1 volmacht krijgen van een ander lid.
 • Het SWOT-V beslist autonoom en onafhankelijk.

Verslaggeving

 • De verslaggeving gebeurt door de leden in beurtrol. De verslaggever stuurt het verslag door aan de voorzitter. Hij bezorgt het verslag aan alle leden.

Vergaderfrequentie en vergaderduur

 • Driemaal per jaar, nl. in principe februari, mei en oktober en eventueel ad hoc extra.
 • De voorzitter beslist op grond van de agenda of de vergadering één of twee (aansluitende) dagdelen beslaat.
 • Het SWOT-V kan naargelang de wenselijkheid ook ad hoc werkgroepen samenstellen, die met een eigen frequentie vergaderen en rapporteren aan het SWOT-V.

Voorzitter en ondervoorzitters

 • De voorzitter en maximaal 2 ondervoorzitters van het SWOT-V worden verkozen bij gewone meerderheid via stemming. Elk (eventueel per volmacht) aanwezig lid kan een stem uitbrengen. Het mandaat duurt 4 jaar. De mandaten kunnen maximum 2 maal achtereenvolgend door dezelfde persoon worden ingenomen.
 • De voorzitter zit de vergadering voor. Hij bepaalt de agenda op grond van de inbreng van leden en vanuit andere overlegmomenten. Hij vertegenwoordigt het SWOT-V in en buiten de sector.
 • De eerste verkiezingen gingen door in oktober 2006 en het huidige mandaat van de voorzitter en ondervoorzitters loopt tot 31-10-2020.

Vergoeding

 • De leden betalen geen lidgeld.
 • Noch de voorzitter en ondervoorzitters noch de leden ontvangen zitpenningen of verplaatsingsvergoedingen.
 • De mogelijke kosten worden gedragen door alle leden tenzij anders is overeengekomen
 • Het correspondentieadres van SWOT-V is het adres van de thuisbegeleidingsdienst van de voorzitter.